Cổ nhân dạy cách Tu Thân: Người quân tử và kẻ tiểu nhân | Cổ Học Tinh Hoa

Cổ nhân dạy về cách tu thân:

Thấy điều hay, thì phải cố mà học theo. Thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi.

Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy. Chính mình có điều dở, thì phải cố mà trừ đi.
Cổ nhân dạy cách Tu Thân: Người quân tử và kẻ tiểu nhân
Cách Tu Thân: Người quân tử và kẻ tiểu nhân
Người chê ta, mà chê phải, tức là thầy ta.
Người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta.
Còn người nịnh hót ta, chính là phường thù địch muốn hãm hại ta.

Cho nên người quân tử trọng thầy, quí bạn và rất ghét những kẻ thù địch. Chỉ thích giao du với các bậc thánh hiền, tai vui nghe điều phải mà không biết chán, nghe lời can mà biết tự răn mình... như thế dù muốn không hay cũng không được.

Kẻ tiểu nhân thì không thế. Làm điều sằng, điều bậy, mà lại ghét người chê mình. Dở tệ, mà lại thích người khen mình. Bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục nói lời chê trách, lại đem lòng thù địch ganh ghét. Thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê, thấy kẻ siểm nịnh thì thân... Như thế thì dù muốn không dở cũng không được.

Sưu tập và hệ thống: Thiên Hương

Chú thích:

Quân tử: Người có tài đức hơn người.

Tiểu nhân: Kẻ bất chính, gian ác, tự tư, tự lợi.

Thù địch, cừu địch: Kẻ thù, người có oán hận từ trước

Cầm thú: cầm là giống có hai chân và hai cánh, thú là giống có bốn chân, hai chữ chỉ loài chim muông động vật.

Lời bàn:

Cái đạo tu thân chính là biết theo điều hay, biết tránh điều dở. Mà muốn làm được như vậy, thì trước hết phải xét bản thân mình trước sau đó mới tới xét người.

Đối với người, cần phải biết hai điều: Ai khen chê phải, khuyên răn hay, thì nên gần, để học theo điều hay. Còn ai chiều lòng nịnh hót, sau lưng lại đặt điều nói xấu thì mau mau tránh cho xa.

"Nên ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình" có như thế, thì mới tu thân được.

Post a Comment

Previous Post Next Post