Cổ Học Tinh Hoa: Án Tử can Vua Cảnh Công bỏ rượu

Vua Cảnh Công thích uống rượu, có bận say luôn mấy ngày mấy đêm, xao lãng cả việc nước.

Huyền Chương vốn có tính cần kiệm, một bụng trung thành, hết lời can ngăn, nói:
Cổ Học Tinh Hoa: Án Tử can Vua Cảnh Công bỏ rượu

- "Bệ hạ uống rượu say sưa như thế, hạ thần xin dùng cái chết khuyên can, nếu bệ hạ không nghe, hạ thần xin tự tận."

Ngay lúc ấy Án Tử vào yết kiến vua. Vua bảo:

- "Huyền Chương can ta bỏ rượu, không thì y tự tận. Nếu ta mà nghe, thì ta hóa ra non. Nếu ta không nghe, lỡ Huyền Chương chết thì cũng đáng tiếc."

Án Tử nói:

- "May lắm! May mà Huyền Chương gặp được bệ hạ, chứ như vua Kiệt, vua Trụ, thì đã chết mất rồi, đâu được sống đến bây giờ nữa!"

Cảnh Công nghe xong, liền tỉnh ngộ, từ hôm đó bỏ rượu.

Sưu tập và kể lại: Thiên Hương

Chú thích:

Kiệt, Trụ: hai Vua tàn bạo, độc ác, say mê tửu sắc, bỏ cả chính sự đến nỗi mất nước.

Lời bàn:

Tính thích uống rượu, nghe người khuyên can mà bỏ được như Vua Cảnh Công, đấy là vua hiền. Thấy vua say sưa, xao lãng việc chính sự, liều thân mà can gián vua được như Huyền Chương, là bầy tôi trung. Còn như Án Tử vừa là người trung thực, lại có tài phúng gián. Cũng là can ngăn mà không nói thẳng, nếu bức bách quá sẽ làm cho người có tật hổ thẹn không muốn nghe, nhưng nếu gợi cái lòng tự phụ của người, uyển chuyển được bụng người khiến cho phải tỉnh ngộ mà chừa đi ngay thì mới là giỏi.

Post a Comment

Previous Post Next Post