Ba con rận kiện nhau | Truyện Dân Gian

Ba con rận cùng hút máu một con lợn. Hôm nọ, chúng tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi:

Ba con rận kiện nhau | Truyện Dân Gian- Ba anh kiện nhau về việc gì thế?

Ba con rận đáp:

- Chúng tôi kiện nhau, vì tranh nhau một chỗ thịt màu mỡ.

Con rận kia nói:

- Tôi tưởng các anh tranh nhau về chuyện gì to tát nữa chứ. Còn tôi chỉ lo đến khi lợn bị giết lấy thịt và ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi

Ba con rận nghe ra, biết là dại, nên thôi không đi kiện cáo gì nữa. Bọn chúng cùng nhau quây quần ăn ở bao bọc lấy nhau, hợp tác cùng nhau, dù no, dù đói, cũng không bỏ nhau. Thành ra con lợn ngày một gầy thêm, thấy thế người chủ không làm thịt lợn cứ để nuôi tiếp, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi.

Sưu tập và hệ thống: Thiên Hương

Lời bàn:

Đồng bào một nước mà cứ tranh giành lẫn nhau cái lợi trước mắt, không nghĩ gì đến cái lợi lâu dài cho cả dân tộc, thì trí khôn thật không bằng mấy con rận nói trong truyện nầy.

Tranh nhau, cãi nhau, đánh nhau, kiện nhau, thì oan oan tương kết, lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại trước mắt. Không chỉ hại cho một mình mình mà lại hại cho cả đàn, cả lũ nữa.

"Sâu đục cây, cây đổ thì sâu cũng chẳng còn
Trùng hại vật, vật chết thì trùng cũng hết kiếp."

Post a Comment

Previous Post Next Post