Đánh dấu thuyền tìm gươm | Cổ Học Tinh Hoa

Ngày xưa có người đi thuyền qua sông. Khi ngồi trên thuyền, vô ý, đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội đánh dấu vào mạn thuyền, trong bụng nghĩ rằng: "Gươm ta rơi ở chỗ nầy đây".

Lúc thuyền cập vào bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu, lặn xuống nước tìm gươm.
Cổ Học Tinh Hoa: Đánh dấu thuyền tìm gươm
Có người trông thấy liền hỏi:

– Anh nhảy xuống sông tìm gì vậy?

Anh ta đáp:

– Tôi mò thanh gươm bị rơi!

Mọi người hỏi:

– Anh đánh rơi ở chỗ nào?

Chàng trai trả lời:

– Tôi đánh rơi trong lúc đi thuyền qua sông. Lúc ấy tôi đã đánh dấu vào mạn thuyền rồi. Bây giờ tôi cứ theo chỗ đánh dấu đó, mà mò lên thôi.

Mọi người nghe xong cười ồ lên nói:

– Thuyền đã đi đến bến, chớ gươm rơi đâu thì vẫn ở đấy, có theo thuyền mà đi đâu? Nước tuy không phân biệt, nhưng địa điểm thì khác nhau, làm sao mà mò thấy ở đây được! Tìm gươm như thế, chẳng khờ dại lắm ư!

Sưu tập và kể lại: Thiên Hương

Lời bàn:

Thanh gươm rơi xuống sông, thì ở ngay chỗ rơi. Nếu muốn tìm thấy gươm, tất phải lặn ngay xuống chỗ rơi mà tìm. Chứ sao lại đánh dấu vào mạn thuyền, đợi đến lúc thuyền đỗ vào bến, mới lặn xuống bến tìm? Than ôi! người cố chấp bất thông, chỉ câu nệ biết giữ chặt một cái đã nắm chặt trong tay, chớ không hiểu nghĩa chờ "Thời" là gì?

Post a Comment

Previous Post Next Post