Cổ Học Tinh Hoa: Lòng cương trực của Án Tử

Cổ Học Tinh Hoa: Lòng cương trực của Án Tử Dưới thời Vua Trang Công, lúc bấy giờ Thôi Trữ nắm hết mọi quyền hành, một tay thao túng triều ca, Thôi Trữ từ trước vốn đã có ý định làm phản. Bèn hội họp các quan lại binh sĩ lại cùng nhau uống máu ăn thề tìm cách giết Vua. Triều thần ai nấy đều khiếp sợ, răm rắp vâng lời, chỉ có Án Tử nhất quyết cự tuyệt.
Cổ Học Tinh Hoa: Lòng cương trực của Án Tử
Lòng cương trực của Án Tử
Thôi Trữ bảo với Án Tử: "Nếu ngươi nghe ta, khi ta lên ngôi hoàng đế sẽ lập tức phong ngươi làm thừa tướng. Nhược bằng không nghe, ta giết ngay lập tức."

Lúc ấy, bốn mặt quân lính tay cầm gươm giáo đang kề sát cổ Án Tử. Án Tử lúc bấy giờ mặt không biến sắc, ung dung nói: "Lấy lợi nhử ta, mà bảo ta phản bội quân thượng là bất nhân, lấy binh đao hiếp ta mà làm ta mất chí khí là bất dũng. Muốn giết cứ giết, ta đây không theo việc nhà ngươi làm."

Thôi Trữ nghe xong, không dám làm gì Án Tử.

Sưu tập & kể lại: Thiên Hương

Chú thích:

Cương trực: tính tình cứng rắn, ngay thẳng.

Ăn thề: mỗi người cắt tay lấy máu cùng uống mà thề ước với nhau làm một việc gì.

Lời bàn:


Thôi Trữ là quyền thần, mà chỉ một câu nói trung nghĩa của Án Tử cũng đủ làm cho phải lùi. Thế mới hay nhân đạo tại lòng người, cái lẽ phải còn có sức mạnh ngàn cân còn hơn là lưỡi gươm, ngọn giáo. Những người có lòng trung nghĩa, có tính cương quyết như Án Tử, cứng như sắt, đỏ tựa son, dù tính mạng đang bị nguy cấp cũng không đổi dời, thật là đáng khen cho tấm lòng cương trực chính nghĩa của Án Tử.

Post a Comment

Previous Post Next Post