Cổ Học Tinh Hoa: Hà Bá Cưới Vợ

Ngày xưa, có tục lệ cứ mỗi năm dân trong làng phải đem một người con gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà Bá. Sự mê tín ấy có đã lâu ngày, không ai phá nổi.

Cho tới khi Tây Môn Báo về làm quan ở đấy, ông bèn đích thân đứng ra làm chủ lễ cưới cho Hà Bá. Trước mặt đông đủ tất cả bô lão, hào trưởng, ông đồng bà cốt, ông cho gọi người con gái sắp phải gả cưới cho Hà Bá đến. Ông xem mặt xong, chê rằng: "Người con gái này không được xinh đẹp, nếu ta đem gả cho Hà Bá sẽ trách tội ta mất! Nay nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà bá xin hoãn lại hôm khác, để tìm người đẹp hơn". Ông lập tức sai lính khiêng một ông đồng quăng xuống sông.
Cổ Học Tinh Hoa: Hà Bá Cưới Vợ
Ông đồng lập tức bị lính khiêng ném xuống sông
Được một lúc sau, ông nói: "Sao lâu thế này?" Rồi ông bảo quăng cả đám bà cốt xuống để nói hộ. Lập tức sai lính bắt một bà cốt ném xuống sông.

Một lúc sau, ông nói: "Sao không thấy tin tức gì cả!? Chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời. Dám phiền các cụ bô lão đi giúp cho. Lại lập tức sai lính lôi một bô lão vứt tiếp xuống sông.

Một lúc sau, ông nói: "Sao mãi không thấy về thế này! Bọn đồng cốt, bô lão đi lâu quá ắt cũng không được việc, phải nhờ đến bậc hào trưởng mới xong."

Lúc bấy giờ đám ông đồng bà cốt, cùng lũ hào trưởng bô lão đều xám xanh mặt lại run như cầy sấy van lạy xin thôi. Tây Môn Báo lúc này mới điềm nhiên nói: "Để thong thả ta xem đã…". Một chốc sau ông mới bảo: "Thôi tha cho thế là Hà bá không lấy vợ nữa rồi".

Sau hôm đó, không ai dám nhắc đến chuyện Hà bá lấy vợ nữa.

Sưu tập và hệ thống: Thiên Hương

Chú thích:

Tây Môn Báo: Người nước Ngụy thời Chiến Quốc làm quan rất giỏi, trừ được hại, hưng được lợi cho dân.

Tục lệ: Thói quen lưu truyền lâu ngày đã thành nếp.

Mê tín: Tin một cách mê muội không biết lẽ phải là thế nào nữa.

Đích thân (Thân hành): Chính mình đi làm lấy một việc gì.

Bô lão: Các cụ già.

Hào trưởng: Kẻ có quyền thế trong làng.

Lời bàn:

Sự mê tín thường làm hư người, tốn của, nát nhà, có khi mất cả mạng, thật là tai hại. Khi mê tín đã thành tục, thì khó lòng mà phá nổi. Muốn phá, tất phải dụng tâm khéo làm sao mới được. Ông Tây Môn Báo sở dĩ mà phá nổi cái tục cưới vợ cho Hà bá là vì ông biết trừ tự cái gốc rễ; tức là đám đồng cốt quàng xiên, bọn cường hào ngoan cố, xưa nay quen thói cổ hoặc nhũng nhiễu người ta để kiếm ăn, để cầu lợi. Trừ hai hạng ấy để cứu vớt lương dân, chỉnh đốn phong tục thật là công minh và cương quyết vậy.

Post a Comment

Previous Post Next Post