Khổng tử dạy: Lẽ sống ở đời

Một hôm trong lúc đàm đạo Nhan Hồi hỏi Khổng Tử: "Thưa Thầy Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà vẫn có oai nghiêm, kết bạn với người suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, thì nên làm sao?"
Khổng tử dạy: Lẽ sống ở đời
Khổng tử dạy lẽ sống ở đời

Đức Khổng Tử nói:

- "Nghèo, mà cũng muốn như giàu, thì phải biết hài lòng với số phận, không tham của người và trân trọng những gì mình đang có. Hèn, mà muốn cũng như sang, phải biết khiêm nhường và có lễ độ. Không khỏe, mà muốn có oai, là cần biết thận trọng, từ tốn, biết cung kính bề trên, biết cách cư xử với người dưới, phân định rõ trắng đen thị phi. Chơi bạn mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói."

Sưu tập và hệ thống: Thiên Hương

Chú thích:

Hồi: theo lễ xưa, hầu chuyện những bậc trên, như vua, cha, thầy học, thường hay xưng tên.

Nhan Hồi: họ Nhan, tên Hồi, tự là Tử Uyên là đồ đệ yêu quý của Khổng Tử.

Lễ độ: phép tắc mực thước.

Lời bàn:

Không màn đến công danh phú quí thế là biết giữ thiên tước hơn là nhân tước, không để ai khinh lờn được, thế là biết trọng phẩm giá mình, không muốn đeo cái lo vào mình, thế là biết giữ thân không phiền lụy đến ai. Ở đời mà giữ trọn vẹn được mấy điều như thế, tưởng thật là một cách vui thú rất cao thượng vậy.

Post a Comment

Previous Post Next Post