Lợi mê lòng người: Mất áo thâm | Cổ Học Tinh Hoa

Có kẻ ở nhà mất cái áo thâm. Hắn ta ra đường tìm. Thấy người đàn bà mặc áo thâm giống của gã, bèn níu lại đòi cho bằng được:
Lợi mê lòng người: Mất áo thâm | Cổ Học Tinh Hoa

- "Tôi vừa mất cái áo thâm, chị phải đền trả tôi cái nầy". Rồi hắn cứ giữ chặt cái áo không buông ra nữa.

Người đàn bà cãi:

- "Ông mất áo thâm, tôi biết đấy là đâu? Áo tôi mặc đây là áo của tôi, chính tay tôi may ra".

Gã kia đáp:

- "Chị cứ phải đền trả áo cho tôi. Cái áo thâm tôi mất dầy, cái áo thâm chị mặc mỏng. Lấy áo thâm mỏng của chị đền cho áo thâm dầy cho tôi, còn phải nói gì lôi thôi nữa!"

Sưu tập và hệ thống: Thiên Hương

Lời bàn:

Mất áo trong nhà mà ra đường tìm, đã là chuyện buồn cười. Mất áo đàn ông mà đòi áo đàn bà lại là chuyện buồn cười hơn. Mất áo thâm dầy bắt đền áo thâm mỏng mà cho là phải, lại là chuyện buồn cười nữa. Cái lợi nó làm cho lòng người mê muội, chỉ biết có mình không biết có ai, chỉ vụ lợi cho mình mà quên cả trắng đen, phải trái. Kẻ nào đã vụ lợi như thế, thì cái gì mà chẳng dám làm, cái gì mà chả dám nói! Hỡi ôi! Cái đời kim tiền bây giờ biết bao nhiêu phường đòi áo như người nói trong chuyện này.

Post a Comment

Previous Post Next Post