Cổ Học Tinh Hoa: Thổi Sáo

Vua Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo, và lúc nào muốn nghe, bắt ba trăm người cùng thổi một loạt. Trong bọn ba trăm người ấy, có Đông Quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng cũng lạm dự vào đấy để kiếm lương ăn.
Cổ Học Tinh Hoa: Thổi Sáo
Cổ Học Tinh Hoa: Thổi Sáo
Đến khi vua Tuyên Vương mất, vua Mẫn Vương nối ngôi, cũng thích nghe sáo. Nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người một thổi mà thôi. Đông Quách tiên sinh thấy thế, tìm đường trốn trước.

Lời bàn:

Những kẻ bất tài, gặp may nhờ dịp mà được làm quan có khác gì Đông Quách tiên sinh nói trong truyện này? Những khi ồ ạt, gọi là có mặt cho đủ số, thì còn giữ được địa vị, chớ đến khi khảo sát từng người thì tài nào mà không bị thải!

Post a Comment

Previous Post Next Post