Cổ Học Tinh Hoa: Đánh Đàn

Vua nước Tề thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến đứng trước cửa Nhà vua mà đánh. Đánh luôn ba năm, mà vua không hỏi tới. Anh ta giận lắm, gắt mà nói rằng:

Cổ Học Tinh Hoa: Đánh Đàn- “Ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà vua không biết cho ta!”

Có người nghe nói, cười mỉa, bảo rằng: "Vua thích nghe tiếng sáo mà bác đánh đàn, cho dù bác hay đến đâu, nhưng vua không thích nghe đàn thì làm thế nào được? Thế là bác chỉ giỏi ngón đàn, chớ không khéo cầu công danh ở nước Tề này vậy!”

Lời bàn:

Đem đàn ra đánh cho người thích thổi sáo nghe, mà cầu cho người ta yêu thích thật là khờ dại. Cho nên mình tuy có tài, nếu muốn thi thố cái tài, thì phải dò trước xem người dùng mình có ưa cái tài ấy không. Bằng không, mà mình cứ phô tài thì chẳng những việc muốn cầu không được mà lại để thiên hạ cười chê nữa.

Post a Comment

Previous Post Next Post