Cổ Học Tinh Hoa: Của Báu Tử Hãn

Nước Tống có người được hòn ngọc, đem biếu quan coi thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận. Người biếu ngọc thưa rằng: "Ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem, quả là một thứ ngọc rất báu, mới dám đem dâng quan lớn, xin quan lớn nhận cho tôi được vui lòng."

Tử Hãn nói: "Người cho ngọc là của báu, ta lại cho tính không tham là của báu. Ngươi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận, thì hai bên cùng mất cả của báu. Âu là ngươi cứ đem về. Ai nấy đều giữ lấy của báu của người ấy, như thế của báu của hai người đều còn cả, thế chẳng hơn ư!"
Cổ Học Tinh Hoa: Của Báu Tử Hãn
Cổ Học Tinh Hoa: Của Báu Tử Hãn
Người biếu ngọc, cúi đầu thưa: "Chúng tôi là thường dân mà lại có ngọc này, chỉ sợ bị trộm cướp mà có khi còn hại đến thân."

Tử Hãn thấy thế, lưu người ấy lại, gọi thợ ngọc đến bán được tiền rồi, bèn đưa lại cho người ấy.

Lời Bàn:

Đã là người, ai cũng có lòng hiếu thượng, cái hiếu thượng ấy tức là của báu của mình. Nhưng hiếu thượng không ai giống ai. Người kiến thức thô bỉ, thi hiếu thượng thô bỉ, người kiến thức cao minh, thì hiếu thượng cao minh. Kẻ dâng ngọc, chi biết ngọc là báu, nhưng người không nhận ngọc, lại cho thanh liêm mới là báu. Làm quan mà ai cũng có tính nhất quyết không nhận lễ vật của dân như Tử Hãn, lại có trí hiểu rõ được nguyện vọng của dân như Tử Hãn, có bụng che chở thương dân như Tử Hãn nói trong truyện này, thì dân nào chẳng kính, chẳng trọng, chẳng yêu quan như cha mẹ, sợ quan như thần linh!

Post a Comment

Previous Post Next Post