Showing posts from June, 2019

Cổ Học Tinh Hoa: Vợ Xấu

Hứa Doãn thời Đông Tấn cưới con gái của Nguyễn Đức Uý làm vợ. Đêm động phòng hoa chúc, Hứa Doãn phát hiện cô…

Ba câu trả lời mầu nhiệm

Để kết thúc thư này, tôi xin kể tặng Thiều và các bạn một câu chuyện mà văn hào Lev Tolstoy đã kể và tôi tin…

Cổ Học Tinh Hoa: Muôn vật một loài

Người họ Điền nước Tề sắp phải đi xa, làm tiệc để cáo biệt anh em. Khách mời kể có cả nghìn người. Cỗ bàn đủ…

Cổ Học Tinh Hoa: Tài và Bất Tài

Một hôm Trang Tử cùng với học trò đi chơi ở trong núi. Thấy một cây to, cành lá rườm rà, có người đốn gỗ, ch…

Cổ Học Tinh Hoa: Biết dở sửa ngay

Đái Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống, nói với Mạnh Tử rằng: – "Cứ theo lệ cũ, thì ruộng đánh thuế; …

Cổ Học Tinh Hoa: Ứng đối giỏi

Án Tử sắp sang sứ nước Sở, vua Sở nghe thấy, bảo cận thần rằng: "Án Tử là một tay ăn nói giỏi nước Tề, …

Cổ Học Tinh Hoa: Đầy thì Đổ

Khổng Tử vào miếu thờ Hoàn Công nước Lỗ, có một cái lọ đứng nghiêng, bèn hỏi người coi miếu. Người ấy nói …

Cổ Học Tinh Hoa: Lời nói người bán cam

Ở Hàng Châu có người bán các thứ quả, khéo để dành cam, lâu mà không úng, vỏ vẫn đỏ hồng, trông đẹp như vàng…

Cổ Học Tinh Hoa: Dạy con thành thực

Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc đòi đi theo. Mẹ bảo: - "Con ở nhà, rồi mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho con …

Cổ Học Tinh Hoa: Ứng đối lanh lợi

Thiệu là con vua Nguyên Đế nhà Tấn, lúc nhỏ đã cực kỳ thông tuệ. Một hôm có sứ thần ở Trường An lại, vua N…

Cổ Học Tinh Hoa: Họa phúc không lường

Một ông lão ở gần cửa ải có con ngựa tự nhiên đi sang nước Hồ mất. Người quen kẻ thuộc đều đến hỏi thăm. Ông…

Cổ Học Tinh Hoa: Học trò biết học

Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử. Ở nhà thầy đã ba năm mà không mấy khi đọc sách. Thầy Tăng Tử hỏi: &q…

Cổ Học Tinh Hoa: Theo ai phải cẩn thận

Khổng Tử thấy kẻ đánh lưới chim sẻ chỉ đánh được thuần sẻ non vàng mép. Ngài bèn hỏi rằng: "Không đánh …

Cổ Học Tinh Hoa: Thuật xem tướng

Nước Kinh có người xem tướng giỏi nói câu nào trúng câu ấy. Trong nước xa gần đâu cũng biết tiếng. Vua Tra…

Cổ Học Tinh Hoa: Cách dùng pháp luật

Quý Cao làm quan sĩ sư nước Vệ có làm án chặt chân một người. Sau nước Vệ loạn, Quí Cao chạy trốn, ra đến cử…

Cổ Học Tinh Hoa: Thế nào là trung thần

Văn Quân đất Lỗ Dương bảo Mặc Tử: “Có kẻ nói với ta rằng: Trung thần là người bắt cúi thì cúi, bắt ngửng t…

Cổ Học Tinh Hoa: Vợ răn Chồng

Án Tử làm tướng n­ước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu. Vợ tên đánh xe dòm qua khe cửa, t…

Khổng Tử: Tự lấy làm khoan khoái

Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu, thắt lưng dây, tay gẩy…

Cổ Học Tinh Hoa: Chữ Tín

Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý được coi như là đồ quốc bảo. Nước Tề bắt phải đem dâng. Vua nước Lỗ tiếc l…

Cổ Học Tinh Hoa: Nói Thí Dụ

Có người bảo vua nước Lương rằng: “Huệ Tử nói việc gì cũng hay thí dụ. Nếu nhà vua không cho thí dụ, thì Huệ…

Cổ Học Tinh Hoa: Tri Kỷ

Bảo Thúc chết, Quản Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người hỏi: "Ông với Bảo Th…

Cổ Học Tinh Hoa: Của Báu Tử Hãn

Nước Tống có người được hòn ngọc, đem biếu quan coi thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận. Người biếu ngọc thưa…

Cổ Học Tinh Hoa: Không nhận cá

Công Nghi Hưu làm tướng nước Lỗ, tính hay thích ăn cá. Một hôm có người đem cá biếu, ông lại không nhận. Em …

Cổ Học Tinh Hoa: Ông quan thanh bạch

Dương Chấn được bổ đi làm Thái thú quận Đông Lai. Lúc đi nhậm chức qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vư…

Cổ Học Tinh Hoa: Thầy Tăng Sâm

Thầy Tăng Sâm bừa cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt mất ít rễ. Cha là Tăng Tích giận, cầm gậy đánh vào lưng. Tăng…

Load More
That is All