Showing posts from May, 2019

Cổ Học Tinh Hoa: Mất Búa

Có người đánh mất cái búa, bèn đem lòng nghi ngờ cho đứa con nhà láng giềng lấy trộm. Anh ta trông dáng nó đ…

Cổ Học Tinh Hoa: Chuyện A Lưu

A Lưu là một tên tiểu đồng nhà ông Chu Nguyên Tố. Nó thực là ngây ngô, không được việc gì cả, mà ông Nguyên …

Cổ Học Tinh Hoa: Đánh Đàn

Vua nước Tề thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến đứng trước cửa Nhà vua mà đánh. Đánh …

Cổ Học Tinh Hoa: Thổi Sáo

Vua Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo, và lúc nào muốn nghe, bắt ba trăm người cùng thổi một loạt. Trong bọ…

Load More
That is All